Sopimusehdot ja Tietosuojaseloste Villain Metrics Oy

Kosteusmittaus FI yleiset sopimusehdot (10.2.2024)

1. Sopimus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kosteusmittaus FI:n / Villain Metrics Oy:n (jäljempänä kosteusmittaus FI) ja palvelun tilaajan (jäljempänä tilaaja) välisiin toimeksiantosopimuksiin (jäljempänä toimeksianto), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Mikäli tilaaja on kuluttaja, tämän sopimuksen ehdot eivät heikennä kuluttajalle lainsäädännössä annettuja oikeuksia.

Kosteusmittaus FI toimittaa tilaajalle sovituista töistä tilausvahvistuksen sähköpostitse, jonka tilaaja on velvollinen tarkistamaan. Mahdolliset huomautukset tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä, kuitenkin vähintään vuorokausi ennen toimituksen sovittua aloitusajankohtaa. Aiempiin tilauksiin tehtävistä vähäisistä tuntiveloituksella tehtävistä lisätilauksista ei tehdä uutta tilausvahvistusta.

Kosteusmittaus FI veloittaa mahdollisista lisätöistä ja -tarvikkeista kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Toimeksiannon kestäessä yli kaksi (2) viikkoa, laskutetaan työt etenemisen mukaan kahden viikon välein. Laskut lähetetään sähköpostitse tilaajan viimeistään tilausvahvistuksen hyväksyessään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  Yritysasiakkaille lasku voidaan toimittaa myös FINVOICE-verkkolaskuna. Paperilaskuista veloitamme 10 €/kpl.
Laskutustietojen muutoksesta vahvistuksen hyväksymisen jälkeen veloitetaan 25 € käsittelymaksu.

Maksamaton lasku oikeuttaa aina Kosteusmittaus FI:n keskeyttämään työt kohteessa. Jos tilaajia on useampi, vastaavat he yhteisvastuullisesti koko laskun loppusummasta.
Yritysasiakkaan tilauksen tehnyt henkilö vastaa yhteisvastuullisesti laskujen suorittamisesta, mikäli yritys ei suorita niitä mahdollisine viivästyskorkoineen ja huomautuskuluineen 3 kuukauden kuluessa eräpäivästä.

2. Toimeksianto

Toimeksiannon tarkoitus ja laajuus määritellään tilausvahvistuksessa. Toimeksiantoon sisältyvät mainitut tutkimukset, työsuoritukset sekä raportointi. Raportti toimitetaan vain sähköpostitse ja vain tilaajalle. Mikäli tilaajan kirjallisesta pyynnöstä raportti toimitetaan kolmannelle osapuolelle, kosteusmittaus FI veloittaa tästä 25 € käsittelymaksun. Paperilla toimitettavista raporteista veloitetaan 25 €/tuloste.
Mikäli on sovittu käytettävän rakenteita rikkovia tutkimusmenetelmiä (rakenneavaukset, porareikämittaukset jne.), näiden suorittamiseksi tehtyjen välttämättömien rakenneavausten sekä itse mittausreikien korjaamisesta vastaa tilaaja.

Kaikki tilausvahvistuksella mainitun toimituslaajuuden ulkopuolinen työ sekä mahdolliset jälkikäteen annettavat erillislausunnot suoritetaan voimassa olevan hinnaston mukaisella lisähinnalla.

HUOM! Puhelimitse/sähköpostitse annettavaan tilaajan tarpeiden arviointiin käytetään max 5 minuuttia, sen jälkeen käytetty aika laskutetaan tuntiveloituksella. Myös tilaajan aloitteesta käydyt muut kuin työn suorituksen kannalta välttämättömät puhelin-/sähköposti-/ muut palaverit laskutetaan tuntiveloituksella. Tällaisia ovat esimerkiksi kosteusmittauksen tekniikoiden läpikäynti sekä kaikki turhanpäiväinen asioiden jankkaaminen.

3. Tilaajan myötävaikuttamisvelvollisuus ja vastuu

Tilaajan on velvollinen huolehtimaan siitä että kohteessa ei ole työskentelyn kannalta terveydellisiä riskitekijöitä. Tilaaja on velvollinen kertomaan tiedossaan olevista työturvallisuusriskeistä ennen toimeksiannon vahvistamista tai välittömästi tiedon saatuaan. Riskejä työturvallisuudelle aiheuttavat muun muassa puutteellinen valaistus, huonokuntoiset kulkutiet (erityisesti talvella), putoamisvaara, asbesti ja muut haitta-aineet, kemialliset ja biologiset altisteet (homeet ja niiden aineenvaihduntatuotteet, rakennusmateriaalien hajoamistuotteet jne.) sekä vähäistä suurempi pölyisyys. Kosteusmittaus FI on oikeutettu keskeyttämään työskentelyn kohteessa, mikäli on syytä epäillä työskentelyn jatkamisesta aiheutuvan terveydellistä vaaraa. Tilaaja vastaa vaaratekijöiden poistamisesta sekä keskeytyksestä aiheutuvista suorista ja epäsuorista kustannuksista.

Mikäli tutkimusten suorittamiseksi tarvitaan yhtä metriä (1 m) korkeampia telineitä, henkilönostinta tai muuta apuvälinettä tutkimuskohteen saavuttamiseksi, vastaa tilaaja turvamääräykset täyttävien välineiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Tilaaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kosteusmittaus FI:n henkilöstöllä on vapaa pääsy kohteeseen sovittuina työaikoina. Mikäli kosteusmittaus FI:llä ei ole kohteeseen avainta, veloitetaan mahdolliset ovien avaamisen odottelut tai avaimen noudot ja palautukset tuntiveloitushinnaston mukaisesti. Erityisesti talvella tulee huomioida, että lumityöt sekä liukkaudentorjunta tulee olla tehtynä riittävissä määrin kulkuväyliltä sekä ulkopuolisissa töissä rakenteiden ympäriltä kosteusmittauksen suorittamiseksi. Lumitöiden tekeminen ei sisälly toimenpidehintoihin vaan veloitetaan tarvittaessa tuntiveloitushinnaston mukaisesti. Mikäli maksuton pysäköinti enintään 50 metrin etäisyydellä kohteen sisäänkäynnistä ei ole mahdollista, veloitetaan sovittujen työkorvausten lisäksi pysäköinnistä sekä kaluston siirrosta aiheutuvat kulut tuntiveloitushinnaston mukaisesti.

Tilaaja on velvollinen toimittamaan kosteusmittaus FI:lle kaikki pyydetyt pohjatiedot ja asiakirjat kohteen rakentamis- ja tutkimushetken kunnosta ja ominaisuuksista, sekä kaikki muut tilaajalla mahdollisesti olevat aiheeseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat, erityisesti aiemmat kosteusmittaus- ja kuntokartoitusraportit, viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen sovittua toimitusajankohtaa.

Kosteusmittaus FI on oikeutettu luottamaan pohjatietojen oikeellisuuteen, eikä tietojen oikeellisuuden tarkistaminen sisälly toimeksiantoon. Tilaaja vastaa antamiensa pohjatietojen oikeellisuudesta. Kosteusmittaus FI ei vastaa pohjatiedoissa mahdollisesti olevien virheiden aiheuttamista virhetulkinnoista, työvirheistä tai muista vahingoista.

Tilaaja vastaa työssä tarvittavan sähkön ja veden järjestämisestä kohteeseen sekä näistä syntyvistä kustannuksista. Kosteusmittaus FI:n henkilökunnalla tulee olla mahdollisuus käyttää kohteen WC-tiloja. Tilaaja on vastuussa virheen tai laiminlyönnin seurauksena kosteusmittaus FI:n omaisuudelle aiheuttamistaan vahingoista.

Mikäli tilaaja on yritys, joka ei maksa laskua kahdesta huomautuksesta huolimatta, vastaa tilauksen tekevä yrityksen yhteyshenkilö laskusta kuten omastaan.

4. Kosteusmittaus FI:n velvollisuudet ja vastuu

Kosteusmittaus FI on velvollinen suorittamaan toimeksiannon ammattitaitoisesti, puolueettomasti sekä sekä hyvää tapaa noudattaen voimassa olevat ohjeet ja määräykset huomioiden.

Tutkimukset ja mittaukset suoritetaan sovitussa laajuudessa parhaiksi katsotuista tai tilaajan osoittamista tutkimuskohdista, joiden tutkimushetken olosuhteita kuvataan raportilla. Raportilla esitettyjä mittaustuloksia ja johtopäätöksiä ei voida yleistää koskemaan muita tiloja tai rakenteita, eikä olosuhteita ennen tai jälkeen mittaushetken.

Kosteusmittaus FI on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle välittömästi, mikäli olosuhteet kohteessa estävät sovitun toimeksiannon laadukkaan toteutuksen.

Kosteusmittaus FI on velvollinen huolehtimaan työn suorittavan henkilöstön riittävästä ammattitaidosta toimeksiannon suorittamiseksi.

Mikäli kosteusmittaus FI aiheuttaa törkeällä huolimattomuudella tai laiminlyönnillä tilaajalle välitöntä vahinkoa, on kosteusmittaus FI velvollinen korvaamaan todetun vahingon. Välillistä vahinkoa (tilojen käyttöasteen alentuminen, ansiomenetykset jne.) ei korvata. Korvausvastuu ei koske toimeksiannon suorittamiseksi välttämättömiä rakenneavauksia, tilapäisiä tilojen sulkemisia jne. Näistä aiheutuvista kustannuksista vastaa tilaaja. Tilaajan tulee myös huolehtia ympäröivien tilojen ja rakenteiden riittävästä suojaamisesta. Suojaukset sisältyvät toimeksiantoon ainoastaan tilausvahvistuksella mainitussa laajuudessa.

Reklamaatiotapauksissa Kosteusmittaus FI on oikeutettu korjaamaan yhdessä tilaajan kanssa todettu virhe kohtuullisessa ajassa. Mikäli tilaaja teettää korjaustoimet kolmannella osapuolella siitä kirjallisesti kosteusmittaus FI:n kanssa sopimatta, vastaa tilaaja täysimääräisesti tästä aiheutuvista kuluista.

Reklamaatio havaitusta vahingosta on tehtävä heti vahingon tultua ilmi, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa sen haivaitsemisesta.

Kosteusmittaus FI:n vastuu virheestä on enintään toimeksiannon kokonaispalkkion suuruinen.

5. Yleistä

Kosteusmittaus FI:llä on oikeus käyttää kohteessa otettua kuvamateriaalia sekä muuta tallennemateriaalia koulutus- ja markkinointitarkoituksiin. Materiaalia, joka sisältää kohteen tai tilaajan yksilöivää informaatiota, ei käytetä.

Kosteusmittaus FI:n työkohteissa kulkee usein mukana toyvillakoira. Mikäli koiran tuominen kohteeseen on kiellettyä, tulee tilaajan ilmoittaa siitä ennen tilausvahvistuksen hyväksymistä.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Villain metrics Oy
Y-tunnus: 2816921-1
osoite: Kotikyläntie 10, 03100 Nummela p. +358207303661
sähköposti: kosteusmittaus.fi@gmail.com

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Teemu Pursiainen
p. +358207303661
sähköposti: kosteusmittaus.fi@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

- Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

- Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden suorittamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen velvoitteden suorittamisen edelyttämässä laajuudessa.

- Tavarantoimittajille ja rahdinkuljettajille materiaalitoimituksia sekä materiaalitakuita varten

- Tilitoimistolle kirjanpidon edellyttämässä laajuudessa

- Aliurakoitsijoille työsuoritusten edellyttämässä laajuudessa

- Kosteusmittausraportit ja tiedot mittauskohteista voidaan luovuttaa kosteusmittaussertifikaatin myöntäjälle (Eurofins Expert Services) sertifikaattiehtojen edellyttämässä laajuudessa

Henkilötietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Suosimme sellaisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Käytämme toiminnassamme kuitenkin myös sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia ulkopuolisia palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat EU:n ulkopuolella, jolloin tietoja siirretään rajatusti myös EU:n / ETA:n ulkopuolelle.EU:n / ETA:n ulkopuolelle siirrettäessä siirto tapahtuu EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyllä, käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja että tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja sisältävät fyysiset dokumentit säilytetään lukituissa tiloissa. Tiedostot salasanasuojatulla palvelimella.

Tietojen säilytysaika

Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan rekisteristä puolivuosittain.
Tiedot tilauksista säilytetään takuuajan ja kirjanpidon edellyttämä aika, vähintään kuusi (6) vuotta.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen info@kosteus-mittaus.fi tai postitse osoitteeseen Kotikyläntie 10 03100 Nummela .

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit